gospodarowanie odpadami który vat zgodnie z art. 1 pkt 2 CzystGmU ustawa określa warunki wykonywania aktywności w obszarze odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Kluczowym pojęciem CzystGmU są odpady komunalne. Sama CzystGmU nie zawiera definicji legalnej odpadów komunalnych, zatem ich znaczenia trzeba wyszukiwać w OdpadyU. Powyższa objaśnienie odpadów komunalnych oznacza, że odpady komunalne mogą powstawać w gospodarstwach domowych, przecież także pozycja nimi (np. w biurach, placówkach oświatowych, szpitalach), niemniej odpady niebezpieczne są traktowane w jaki sposób odpady komunalne tylko wtedy, kiedy powstają w gospodarstwach domowych. Jak wskazuje się w orzecznictwie, w przypadku odpadów (niezawierających odpadów niebezpiecznych) wytwarzanych pozycja gospodarstwami domowymi, zaliczenie ich do kategorii odpadów komunalnych odbywa się z uwzględnieniem łącznie dwóch kryteriów: podobieństwa składu i podobieństwa charakteru odpadów do odpadów powstających w gospodarstwach program gospodarki odpadami dla firm domowych. Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, jak dodatkowo poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego gospodarowanie odpadami w gastronomii użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne – w poszczególnych latach do 31.12.2020 r. – a zarówno sposób obliczania tych poziomów określa PozRecR.