Dla osób zainteresowanych tą instytucją ważną informację stanowi fakt, że wyrównanie dorobków dotyczy wyłącznie sytuacji, w której nie posiadają oni w trakcie trwania związku małżeńskiego majątku wspólnego, a tylko osobiste. Sytuacja zmienia się po ustaniu - wtedy następuje wyrównanie dorobków. Zgodnie z art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. Komentarz do przychodów i kosztów 788 j.t. z późn. zm) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje z mocy ustawy ustrój wspólności ustawowej obejmujący przedmioty majątkowe nabyte w trakcie jego trwania. Ustawa dopuszcza jednakże ustalenie innego reżimu rządzącego ustrojem majątkowym małżeńskim, który wynika z umowy notarialnej zawartej wśród małżonkami lub osobami mającymi zamiar zawrzeć związek małżeński. W formie aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską strony mogą ustanowić rozdzielność majątkową, rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków, wspólność rozszerzoną i wspólność ograniczoną. Czym różni się to od „zwykłej” rozdzielności majątkowej? Podczas trwania małżeństwa wśród tymi dwoma ustrojami nie ma różnic. Pojawiają się one nie prędzej po ustaniu małżeństwa i w tym aspekcie skutki są zdecydowanie różnorodne. Sytuacja po ustaniu małżeństwa Ustanie tego typu rozdzielności może nastąpić na kilka sposobów. Należą do nich: zawarcie innej umowy małżeńskiej Książka o rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków w prawie polskim zmieniającej ustrój majątkowy, ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków, ogłoszenie upadłości jednego z małżonków, separacja orzeczona poprzez sąd rozwód. Wszystkie te sytuacje aktualizują możliwość wyrównania dorobków, czyli wzrostu wartości majątku jedno małżonka po zawarciu umowy majątkowej. Żeby ustalić, jaki jest dzieło danego małżonka bierze się pod uwagę wartość majątku w dniu ustanowienia rozdzielności i w dniu ustania tego ustroju. Należy pamiętać, że na rzecz swojej ważności ta umowa majątkowa wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego! To konstrukcja, która została zaczerpnięta z niemieckiego systemu prawnego. Badając jej rzeczowe zastosowanie może ona sprawdzić się doskonale w sytuacji, podczas gdy jeden z małżonków pracował, a drugi opiekował się dzieckiem innymi słowy prowadzeniem domu.

Komentarze: 1